NEST

Programmet på Antvorskov Skole

”Hvis elever ikke lærer på den måde, vi underviser dem på,
så må vi undervise dem på en måde, så de lærer”

 Ovenstående er den helt basale kerne for tilgangen, vi arbejder med i NEST. Hovedprincipperne bag NEST programmet er endvidere:

”Vores elever er mere ens, end de er forskellige”
”Alle elever har brug for god undervisning”

Når NEST er en del af Antvorskov Skole, udspringer det af en ambition om, at vi gennem specialpædagogisk viden og praksis kan styrke og udvikle den almene pædagogik både til gavn for vores elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og vores distriktselever. 

Med to lærere/pædagoger i alle lektioner, en særlig tilrettelagt faglig og pædagogisk tilgang samt et optimeret læringsrum både i klassen og i udemiljøet, formår vi at skabe en tryg rede (deraf navnet NEST), der er et miljø til gavn for alle elever. 

Med tilgangen vil vi ikke nøjes med at inkludere elever med særlige behov i vores almene miljøer. Vi vil skabe bæredygtige, vedvarende og pædagogiske miljøer for alle. Et miljø der kan lade sig gøre, fordi det er bygget op omkring et tværfagligt samarbejde. Et samarbejde der udvikler hensigtsmæssige strategier i og omkring klassen, så det netop bliver den trygge rede (NEST), hvor alle elever kan lære og udvikle sig. 

NEST klasser skal forstås som et læringsmiljø med afsæt i elever med autisme og deres behov for synlighed, organisering og struktur samt principper for undervisning, som alle elever profiterer af. Alle eleverne får altså god undervisning, fordi de er mere ens end forskellige. Men som et særligt ekstra element får elever med autisme særlig træning i livsduelighed i NEST programmet i det, vi kalder ”Social læring”. 

Social Læring for elever med ASF

Social læring er bygget op omkring det udgangspunkt, at nogle særlige sociale kompetencer trænes i et fællesskab udelukkende bestående af elever med autisme, hvorefter de implementeres og viderebearbejdes i fællesskabet i klassen. Social læring er organiseret i følgende fem temaer:

 • Min plads i gruppen
 • Indhentning af information og aktiv lytning
 • Identifikation og forståelse af emotioner
 • Interaktion med jævnaldrende
 • Ansvarlighed med fokus på personlige strategier og handlerepertoire

De fysiske rammer

Vores NEST klasse er altid naboklasse til en klasse på samme årgang. Klasserne kender hinanden særligt godt, fordi de både har undervisning på tværs, fælles aktiviteter og fælles SFO.

I NEST klassen går der 4 elever med ASF og 12 distriktselever, hvor Antvorskov Skole udvælger de 12 elever. Er man forældre til et barn uden særlige behov, kan man ansøge om en plads i klassen efter, at Center for Børn og Unge har bekræftet, at ens barn er optaget på skolen. Ved 4. og 7. klassetrin udvides med 2 elever med ASF og 2 distriktselever.

Klassen har de nødvendige ressourcer, hvilket bl.a. betyder, at undervisningen altid varetages ligeværdigt af to lærere eller pædagoger, kompetenceudviklingen er understøttet af ressourcepersoner fra Slagelse Kommunes Pædagogiske Udviklings Center (PUI), og elevernes faglige og sociale udvikling følges tæt af skolens ledere og faglige konsulenter i dansk og matematik.

NEST klassen er sammen med dens naboklasse kendetegnet ved en særlig indretning, der understøtter elevernes behov for struktur og differentiering, men også udearealerne er indrettet, så eleverne kan skærmes efter behov. NEST klassens elever må være på samme udearealer som vores andre alderssvarende elever, men NEST eleverne har også deres egen ”oase”, hvor de andre kun kan komme på besøg, hvis NEST eleverne er parate til det.

Udbytte for alle

Man kan sætte spørgsmålstegn ved om en så struktureret skolegang gavner alle børn. Eller sagt på en anden måde, vil vores elever kunne klare sig i den virkelige verden, hvis vi ”pakker” dem for meget ind med strukturer og forudsigelige dage?

Erfaringerne fra både New York og Århus - men bestemt også vores egne erfaringer på Antvorskov skole i de år, vi har haft NEST-klasser, er, at strukturen virker mere frisættende end hæmmende.

Vores elever udgør en mangfoldighed. Nogle indskolingsbørn er altid gode til fx at:

 • Sætte sig på deres plads og gøre sig klar til undervisningen efter pause
 • Være stille, når de bliver bedt om det
 • Huske hvad den voksne siger uden at skulle mindes om det eller at kunne se opgaven
 • Hæmme impulser til fx at råbe eller måske slå, hvis de møder forhindringer på deres vej
 • Starte på en opgave og arbejde med den uden at lade sig forstyrre og selv forstyrre andre
 • Få overblik over og opdele en opgave i mindre enheder

Alle elever har fra tid til anden brug for støtte for at kunne mestre og udvikle ovenstående. Hvis vores elever bruger for meget af deres energi på at finde ud af, hvordan de skal klare en opgave, så er der ikke meget energi tilbage til opgavens indhold. Med NEST får vi netop fokus på, at elevernes energi skal gå på det faglige indhold. Følgeforskningen fra Århus og vores egne erfaringer i hverdagen på Antvorskov skole i NEST-klasserne har vist, at eleverne udviser stor mangfoldighed i deres opgaveløsning, når de netop får mulighed for at bruge deres energi rigtigt. Strukturen bliver på den måde frisættende i stedet for hæmmende.

Et tilbud der forpligter

Hvis ens barn bliver visiteret pga. ASF, eller man som forældre søger og får sit barn optaget i NEST klassen, så medfører det en forpligtigelse.

Som forældre kommer I også på skolebænken.

Er du forældre til et barn med ASF, kommer du på et kursus for ”autisme-forældrene” med fokus på, hvad diagnosen betyder for dit barn.

Alle NEST klassens forældre skal deltage i et kursus med fokus på alt fra, hvordan man opretter legegrupper, holder børnefødselsdag, børns udvikling i forhold til alder, men også mere generel viden om autisme.

Som forældre har I et fælles ansvar med skolen både for hele klassen og alle klassens elever. For jo bedre hver enkelt elev trives, jo stærkere fællesskaber kan vi skabe sammen.