LearningTechLab - hvor er vi nu?

Nao, Leonardo og Pascal – skolens humanoide robotter

På Antvorskov Skole har vi gennem nogle år været i gang med at opbygge et teknologisk og innovativt laboratorium for læring. Satsningen begyndte, da vi i 2012 som den første grundskole i Europa – måske i verden – købte tre humanoide robotter fra det franske firma Aldebaran 9. En vekslende gruppe elever har siden arbejdet efter skoletid med programmering af robotterne, og der blev hurtig efterspørgsel efter eleverne som undervisere og foredragsholdere på konferencer rundt om i landet. I september 2015 deltager skolen for første gang i den Europæiske NAO Challenge, som er udviklet og organiseret af Aldebaran Robotics. Konkurrencens formål er at skabe opmærksomhed og motivation og at træne eleverne i at anvende humanoide robotter 10.

Lego-projekter

Også udviklingen af skolens arbejde med LEGO-Mindstorms har taget fart de senere år. Et valgfagshold med 15 elever har vundet en lang række pokaler i såvel den danske, den nordiske og den internationale konkurrence i First LEGO League. Sidste år udvidede vi derfor med en yngre ’spiregruppe’, som vandt en ’Rising Star’. Fra 2014 er arbejdet med LEGO-konkurrencer ikke alene et valgfag, men en integreret del af undervisningen på 1., 2., 3., 4. og 6. årgang, og konkurrencedeltagelsen udvides fra LEGO-Mindstorms til også at rumme LEGO-WeDo for de yngre elever og LEGO Green City for mellemtrinnet.

Det tværfaglige element er et vigtigt led i vores arbejde i forhold til LEGO-konkurrencerne. I projekterne skal eleverne udvikle løsninger på hverdagens og verdens problemer som fx affald og naturkatastrofer. Eleverne skal programmere, og de skal forske og udvikle naturvidenskabelige rapporter, hvor de begrunder deres problemløsninger. Vi lægger stor vægt på tværfagligheden mellem det naturvidenskabelige og det mere kommunikative. Kollaboration og formidling af viden er vigtige kompetencer i det 21. århundrede. 

Innovationsdøgn for frontløbere

For at udvide teknologi-arbejdet fra vores grupper af særligt dedikerede lærere og elever til hele skolen, indviede vi i skoleåret 2013-2014 LearningTechLab. Alle skolens lærere blev inviteret med i LearningTechLab, som mere er et koncept og en didaktisk vision end et fysisk laboratorium.

25 af skolens 65 lærere meldte sig. Chefkonsulent Peter Eduard blev ansat som projektleder, og vi købte lektor Rikke Magnussen og professor Birgitte Holm Sørensen fra Aalborg Universitet til at stå for følgeforskningen.

Lærere og forskere deltog sammen med større og mindre elevgrupper på tværs af normale lærer- team og faggrupper i diverse kurser og innovationsdøgn, hvor de arbejdede med at sætte sig ind i kompliceret teknologi, samt ikke mindst med at skabe en ny didaktik inden for og på tværs af fag. Det hele kulminerede i indvielsen af LearningTechLab med Slagelse Kommunes daværende borgmester Lis Tribler og undervisningsminister Christine Antorini i efteråret 2013 og et besøg af HKH Prinsesse Marie i foråret 2014.

Efter de gode erfaringer fra efteråret kom alle skolens lærere og elever med i projektet i første halvår af 2014 gennem en lang række større og mindre LearningTechLab-projekter, og i skoleåret 2014 - 2015 skal alle lærere arbejde med fire større forløb.

I LearningTechLab har vi indtil nu skabt en palet af projekter med større eller mindre inddragelse af teknologi fra 3D printning og scanning, samt hardcore programmeringsforløb, til arbejde med stop-motion-film og QR-koder. Fra hele udskolingsårgangen, der programmerer med ’Humming Birds’ til 0.-årgangselever, der i små grupper opfører klassiske eventyr som hydraulisk dukketeater. 

Fra idrætshaller til boliger på Mars

Da Undervisningsministeriet i foråret 2014 åbnede for forsøg med skolereformens længere og mere varierede skoledag, fik vi for første gang mulighed at udfolde LearningTechLab i større skala. I tre uger arbejdede alle elever på 7. og 8. årgang - 230 elever - under titlen ’Fremtidens hus’ med at bygge modeller af huse, der vil kunne løse fremtidens udfordringer. Der blev programmeret og udviklet modeller af alt fra moderne idrætshaller, handicap- og ældrevenlige huse og affaldsløsninger til innovative bud på fremtidens bosættelser på Mars. Projektet blev dokumenteret i en specialeafhandling af kandidatstuderende ved Aalborg Universitet Niels Vandel.

Unge Forskere

I foråret 2014 deltog skolen for første gang i konkurrencen ’Unge Forskere’ med 19 projekter. Otte kom med i semifinalen, og fire gik videre til finalen. Vi fik en andenplads med projektet ’Gennemsigtig sikkerhed’ om fremtidens nanobehandlede diger ved Korsør. Eleverne vandt også Lund- beckfondens formidlingspris, et område vi som skole ønsker at udvikle gennem øget deltagelse i naturfagskonkurrencer. For at udvikle det størst mulige potentiale hos alle elever, deltager skolens 5. og 6. årgang i Naturfagsmaraton - en konkurrence med vægt på innovation og problemløsning.

It-demonstrationsskole

For fortsat at udvikle didaktikken bag LTL ansøgte vi i sommeren 2013 om at deltage i et toårigt projekt som Undervisningsministeriets it-demonstrationsskole. Kernen i arbejdet er at se eleven som producent og didaktisk designer. Hvad sker der, når vi lader eleverne fra 1. klasse udforske mulighederne i det digitale landskab? Hvordan sikrer vi som lærere, at der er tydelige rammer for elevernes læring og en faglig målstyring samtidig med, at der skabes plads til elevernes selvudfoldelse? Og ikke mindst: Hvordan styrer vi processen og den efterfølgende evaluering? Det toårige projekt er undervejs blevet fulgt af professor Birgitte Holm Sørensen og lektor Helle Karoff fra Aalborg Universitet samt lektor Morten Jespersen fra UC Metropol. Med syv deltagende klasser har vi fået skærpet didaktikken og er endnu engang blevet bekræftet i, at en projektorienteret undervisning med tydelige læringsmål er en farbar vej ind i det 21. århundrede. 

Siden er sidst opdateret 11. maj 2020