Modtagerklasser

Når en elev visiteres til modtagerklassen inviteres forældrene til et velkomstmøde med skolens ledelse.

I modtagerklasserne undervises elever med meget forskellige forudsætninger - for så vidt angår alder og modersmål. Desuden findes der i modtageklasserne både elever, som lige har startet indlæringen af dansk, og elever, som har deltaget i undervisningen i dansk som andetsprog gennem længere tid. Undervisningen må derfor differentieres i endnu videre omfang end i almindelige klasser.

Undervisningen dækker over dansk, matematik og på mellemtrinnet/udskoling engelsk og er placeret i 1. og 2. lektion samt lektionerne over middag. Derudover tilknyttes alle elever en stamklasse efter alder i forbindelse med indskrivningen. Eleven følger de andre elevers undervisning i stamklassen i 3. og 4. lektion.

Såfremt eleven tidligere har haft en meget mangelfuld skolegang, eller eleven ikke har tilegnet sig basale faglige færdigheder, vil det være muligt i en overgangsperiode at få særligt tilrettelagt undervisning i 3. og 4. lektion.

Det skal bemærkes, at basisundervisning på hold ikke må forveksles med den supplerende undervisning på hold for elever, der er optaget i en almindelig klasse. Basisundervisning på hold danner grundlaget for elevens undervisning på samme måde som en klasse.

Udslusning fra modtagerklasse til distriktsklasse

  • Eleven starter med at følge modtagerklassens skema.
  • Afhængig af elevens tilegnelse i fagene dansk, matematik og engelsk vil lærerne i modtageklassen i samarbejde med lærerne i stamklasserne vurdere, hvornår det er gavnligt, at eleven udvider sit timetal i stamklassen. I starten vil det hovedsageligt være praktisk/musiske fag, men også fag som engelsk og matematik kan komme på tale.
  • I projektuger, på fagdage eller lignende er eleverne så vidt muligt med i stamklasser.
  • Elever tilhørende vores skoledistrikt tilknyttes så vidt muligt en klasse, hvor de kan fuldføre deres skolegang.
  • Elever overleveres endeligt til distriktsklasse enten: når målene for arbejdet i modtageklassen er opfyldt, eller eleven har gået de to mulige år i klassen. Lærerteamet i distriktsklassen orienteres om, at mål for modtageklasse og almen undervisning ikke er identiske, hvorfor der må forventes et fortsat stort behov for faglig understøttelse af eleven.
Siden er sidst opdateret 9. august 2016