Trivsel

Revideret af skolebestyrelsen den 5. februar 2019

På Antvorskov Skole er de gode relationer omdrejningspunktet for at trives i fællesskabet. Vi lægger vægt på den enkeltes deltagelse i og ansvar for fællesskabet.

Antvorskov Skole anvender følgende redskaber til optimering af trivsel og forebyggelse af mobning:

TIF (Trivsel I Fællesskabet)

Vi ved, at jo bedre eleverne trives, des bedre er deres mulighed for læring. Både forældre og skolens medarbejdere har et fælles ansvar for, at alle klassens elever trives og udvikles gennem hele skolelivet. TIF-konceptet anvendes af klasserådene og i kan læse meget mere om TIF hér.

Samværsregler i alle klasser

Gennem dialogen lærere, pædagoger og elever imellem, aftales det i den enkelte klasse, ud fra skolens overordnede ordensregler, hvad vi skal være særligt opmærksom på i forbindelse med samværet elever og elever imellem samt elever og voksne imellem ud fra nøgleordene hensyn og respekt. Dette er kontinuerligt arbejde, som foregår på alle klassetrin. Samværsregler lægges på ForældreIntra og omtales på forældremøder.

Trivselsdag

En gang om året markerer vi samhørigheden på skolen med en trivselsdag, hvis formål er at skabe fælles oplevelser på tværs af skolens traditionelle organisering.

Dagens starter og slutter fælles med sang, herunder skolens trivselssang.

Undervejs leges og arbejdes der i værksteder der i indhold spænder fra diverse naturvidenskabelige forsøg til forskellige bevægelsesformer og over til de praktiske og kreative fag.

Legepatrulje

Projekt Legepatruljen har til formål at skabe fysisk aktivitet for alle børn i frikvartererne gennem leg og bevægelse. Elever fra 6.-9. klassetrin uddannes til legepatruljer på et kursus i lokalområdet tilrettelagt og styret af legeinstruktører. Tilbage på skolerne skal eleverne fungere som forbilleder for yngre skolekammerater og inspirere de yngste elever til at sætte gang i legeaktiviteterne. Legepatruljen er på den måde også med til at skabe sociale relationer på tværs af alder, køn og sociale skel.

Synlige gårdvagter

Alle gårdvagter bærer synlige gule veste, hvorved eleverne hurtigt kan finde en gårdvagt, såfremt de har brug for voksen assistance eller hjælp til en konflikt under udvikling.

Særligt tilrettelagt frikvarter

I perioder kan enkelte elever have brug for et alternativ til de traditionelle frikvarterer. Efter fælles aftale med elev, lærere og AKT, kan frikvarteret afholdes i AKT lokalet. Her vil altid være pædagogisk personale til stede.

Det pædagogiske læringscenter vil ligeledes i perioder have særlige frikvarterstilbud målrettet klasserne på skift.

LP-modellen

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, der lægger vægt på, at det pædagogiske personale skal have fokus på interaktionen mellem eleverne og omgivelserne. Gennem brug af LP-modellen opnås ifølge forskningen større fagligt udbytte for elever med særlige behov, relativt øget selvværd i forhold til skolearbejdet, mindre udskilning af elever fra den almindelige undervisning.

Skole-hjem samarbejdet

Den tætte dialog mellem skole og hjem er vigtig i forhold til at sikre trivsel. Mistrives en elev - eller lærer - er det vigtigt, at der er direkte dialog mellem de involverede partnere, og forældre er altid en del af det. Det forventes også, at forældre bakker op om skolens handlinger overfor børnene og snakker med dem om samværsregler, trivsel m.m.
Vedtaget af skolebestyrelsen den 7. april 2008