Klasseråd

Vedtaget af skolebestyrelsen den 5. marts 2019

Folkeskoleloven lægger stærkt op til et tæt skole-/hjemsamarbejde med det formål at få det enkelte barn og klassen som helhed til at udvikle sig bedst muligt.
 
Klasserådet er en vigtig faktor i dette samarbejde. Det er vigtigt, at forældrene kommer i dialog med skolen og deltager i fælles arrangementer med henblik på at få skabt den gensidige tillid.
 
Allerede fra de yngste årgange er det vigtigt at få skabt en følelse af fællesskab. Det giver de mindste elever trygge vilkår ved skolestarten. Fællesoplevelser for elever, forældre og lærere kan være en god begyndelse for det videre samarbejde.

Klasserådets opgaver

En væsentlig del af klasserådets arbejde er i samarbejde med klasselæreren og SFO pædagogen (0. til 4. årgang) at sætte dagsordenen for klassens forældremøder og sociale arrangementer. Ansvaret for den faglige orientering påhviler klassens lærere. Afhængigt af klassetrin tager klasserådet initiativ til drøftelse af alderssvarende temaer på forældremødet, f.eks.
 • drenge- og pigeroller
 • fritidsliv
 • fødselsdage/gaver/uddeling/mad og drikke
 • private fester
 • rusmidler
 • lommepenge
 • sengetider
 • udetider
 • mobning
 • madklubber
 • make-up og tøj
 • mobiltelefoner
 • samværsregler
Drøftelserne skal naturligvis foregå indenfor rammerne af skolens vedtagne principper.
 
Klassens trivsel bør altid være et fast punkt på dagsordenen.
 
Andre opgaver for klasserådet kan være at involvere bestemte forældre mere i klassens liv, at lærere, forældre og elever bliver bedre til at lytte til hinanden og derved skabe en større gensidig forståelse.
 
Indbydelserne til møder med ovennævnte temaer bør derfor udformes således, at de danner en slags optakt til en drøftelse. Diskussioner skal omhandle generelle og principielle emner. Enkeltsager/personsager kan derimod aldrig drøftes.
 
Af klasserådets opgaver kan således nævnes følgende:
 • Planlægning af forældremøder
 • Planlægning af arrangementer
 • Netværk for alle forældre

Medlemmer af klasserådet

Der vælges klasseråd hvert år. Medlemmerne vælges af og blandt klassens forældre. Klasserådet bør som minimum bestå af 4-6 forældre. Hvervet bør som hovedregel gå på skift blandt forældrene. Det bør tilstræbes, at ikke alle forlader klasserådet ved et nyvalg. Klasserådsmedlemmer vælges for ét år ad gangen, og valgperioden løber fra 1. oktober i valgåret til 1. oktober i det følgende år.
 
Klasselæreren er født medlem af klasserådet. Det samme gælder primærpædagogen for 0.-1. klasse.
 
Klasserådets medlemmer kan tillige være kontaktpersoner til forældre, der af forskellige grunde har problemer med at deltage i arrangementer.

Forældremøder/arrangementer

Det er klasselæreren, der er ansvarlig for indkaldelse og gennemførelse af forældremøderne. Sammen med klasserådet planlægger klasselæreren mødernes struktur og indhold. Klasserådet laver referat af klasserådsmøder.
 
Som udgangspunkt har skolebestyrelsen besluttet, at der afholdes et forældremøde, to skole/hjemsamtaler og minimum et arrangement årligt. Ved klassens sociale arrangementer er der ikke nødvendigvis deltagelse af læreren eller SFO pædagogen.
 
Klasserådet planlægger i samarbejde med klasselæreren og SFO pædagogen, hvilke arrangementer, der ønskes afholdt for klassen i løbet af skoleåret. Klasserådet yder praktisk hjælp ved arrangementerne samt med at fordele opgaver til andre forældre.

Idékatalog

I skolebestyrelsen ønsker vi at styrke de fællesskabende klasseaktiviteter, varetaget af jer forældre. Derfor har vi samlet et idékatalog med gode aktiviteter og arrangementer. 

Idékataloget er tænkt som et inspirationskatalog, hvor klasserådene kan blive inspireret og informeret. Der vil blandt andet være oplysninger om, hvor aktiviteten er afholdt, sværhedsgraden af planlægningen samt, hvad det har kostet at afholde. I planlægningen er det vigtigt at medtænke, at ingen elever/familier udelukkes fra arrangementer på grund af for høj deltagerbetaling.

Idékataloget er levende og udvides i takt med nye indkomne forslag. Derfor må I meget gerne udfylde skabelonen, som findes i idékataloget – hvis jeres klasse afholder fællesskabende aktiviteter, som ikke allerede indgår i kataloget.

Du finder idékataloget for fælleskabende aktiviteter på Antvorskov skole her. (pdf - nyt vindue)