Håndtering af bekymrende fravær

Revideret af skolebestyrelsen den 5. februar 2019

I henhold til folkeskolelovens § 39 har alle elever, der er optaget i skolen, pligt til at møde til undervisningen.

Det er en forudsætning, at eleven deltager regelmæssigt i undervisningen for at få det maksimale faglige og sociale udbytte.

Forældrene har ansvaret for, at eleven møder op på skolen til den fastsatte undervisningstid.

Forældre er forpligtet til at holde skolen underrettet om fraværets årsag og omfang.

Definition af bekymrende fravær

Fravær kan have mange forskellige årsager, og de fleste elever vil i løbet af deres skolegang have fraværsperioder. Det kan f.eks. være pga. sygdom, eller fravær hvor eleven er bedt fri fra skole pga. særlige begivenheder i familien.
 
Der er imidlertid også elever, der har et bekymrende fravær, og hvor dette fravær ikke skyldes sygdom.
 
Bekymrende fravær kan f.eks. være:
 • når eleven har mange forsømmelser af kortere eller længere varighed eller meget lange fraværsperioder i forbindelse med f.eks. udlandsophold, herunder selvbestaltet feriefravær.
 • fravær af et vist omfang, hvor skolen ikke har bevilliget fri eller er orienteret om årsagen til fraværet.
 • fravær i mindre omfang, f.eks. hvis en elev ofte kommer og går undervejs i lektionerne eller udebliver.
Fravær defineres som bekymrende, hvis omfanget svarer til:
 • Mindst fem sammenhængende fraværsdage
 • Fem dage i en periode på tyve skoledage
 • Femten dage i en periode på tres skoledage

Ansøgning om fridage eller ferie

Skolelederen kan give en elev tilladelse til at holde fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage, hvis der er særlige grunde hertil. Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives tilladelse til ekstraordinære ferier eller fridage på mere end en uge. Afgørelsen om ekstraordinære ferier og fridage træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at få fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære, samt hensynet til undervisningen i øvrigt.
 
På vegne af skoleledelsen giver klasselæreren tilladelse til fri ved særlige lejligheder i en dag pr. skoleår. Klasselæreren underretter skoleledelsen og lader det indgå som en oplysning i elevmappen.
 
Fravær ud over 1 dag pr. skoleår kan kun bevilges af skoleledelsen.
Der henvises til Bekendtgørelsen nr. 696 af 23. juni 2014 om elevers fravær for undervisning i folkeskolen.

Lektier ved fravær

Uafhængigt af fraværets karakter er eleven forpligtet til at holde sig orienteret hos klassekammerater og på Intra om indholdet af undervisningen. Eleven skal hurtigst muligt efter fraværets ophør have indhentet det forsømte arbejde.

Procedure ved bekymrende fravær

Indsatsen for elever med bekymrende fravær skal ses som en ud af flere indsatser rettet mod truet trivsel eller sårbarhed.
 
Hvis en elev har bekymrende fravær, iværksættes følgende procedure indtil det niveau, hvor indsatsen har den ønskede virkning:
 1. Klasselærer kontakter forældrene for at indgå i en dialog om fraværet. Ledelsen orienteres.
 2. Klasselæreren sender første bekymringsbrev til forældrene med mulighed for at aftale et møde. Ledelsen orienteres og brevet indgår i elevmappen.
 3. Klasselæreren sender andet bekymringsbrev til forældrene med mødeindkaldelse. Skoleledelsen deltager sammen med de for elevens problematik aktuelle medarbejdere. Eleven deltager i mødet efter aftale, men som udgangspunkt altid i overbygningen.
 4. Som udgangspunkt vil der til mødet altid aftales et opfølgningsmøde eller der vil efterfølgende blive indbudt til flere møde, indtil et stabilt fremmøde er sikret.
 5. Såfremt der ikke kan sikres et stabilt fremmøde indgås der aftale med skoleledelsen og forældrene om inddragelse af anden myndighed.

Procedure ved større fravær pga. sygdom

Skoleledelsen sørger for, at der iværksættes sygeundervisning efter gældende regler.

Procedure ved fravær pga. ophold i udlandet

Hvis skolen får oplysninger om, at en elev opholder sig eller kan formodes at opholde sig i udlandet, skal skolens leder give meddelelse herom til kommunen.
Siden er sidst opdateret 19. september 2019