Klassedannelse ved linjeopdeling på 7. årgang

Revideret af skolebestyrelsen den 14. marts 2017

Antvorskov Skole vil øge det faglige niveau ved at skabe motiverende og forpligtende læringsmiljøer og dermed modvirke skoletræthed.
 
I foråret inviteres kommende elever til 7. årgang og deres forældre til et orienteringsmøde om de aktuelt udbudte linjer. Invitationen vil fremgå af skolens hjemmeside, ForældreIntra på Antvorskov Skole, Hashøjskolen og Hvilebjergskolen og annoncering i den lokale presse.
 
Kort efter orienteringsmødet vil eleverne sammen med deres forældre skulle prioritere deres linjevalg på ansøgningsskemaet. Den seneste elevplan skal vedhæftes.
Relevante lærere vil kunne rådgive i forbindelse med prioriteringen.
 
Følgende faktorer har betydning for klassedannelsesprocessen:
  • Elever og forældres prioriteringsrækkefølge
  • Elever og forældres prioriteringsbegrundelse
  • Relevante læreres faglige og sociale vurdering
  • Elever med særlige behov fordeles ligeligt
  • Hvis elevens første prioritet ikke kan imødekommes, fordeles eleven efter en af sine øvrige prioriteter af linjevalg
  • Den endelige afgørelse af elevens placering på linjevalg påhviler skolelederen
  • Ansøgningen er bindende, og der kan derfor ikke skiftes linje det første halve år.  Ved et velbegrundet ønske om skift af linje indkalder ledelsen lærere, elev og forældre til et møde i december.

 

Linjerne og klassedannelsen offentliggøres i den sidste uge før sommerferien. Elever fra Antvorskov Skole, Hashøjskolen og Hvilebjergskolen får besked via ForældreIntra, mens andre elever får besked via mail.
 
Derudover sker følgende ved klassedannelsen:
  • Mulighed for at elever/lærere fra de forskellige skoler kan besøge hinanden.
  • Lærere fra de tre skoler involveres aktivt, så der kan laves et godt læringsmiljø for at sikre elevernes trivsel i de nye klasser.
  • En del af linjens tildelte økonomiske ressourcer bruges på en for linjen relevant ”ryste sammen tur”.

 Vedtaget af skolebestyrelsen den 14. marts 2012

Siden er sidst opdateret 28. september 2018