Klagesager

Revideret af skolebestyrelsen den 20. februar 2018

Skolebestyrelsen henstiller til, at uoverensstemmelser drøftes i god dialog, inden uenigheden vokser sig så stor, at en klagesag er nødvendig.
 
Når skolen modtager klager over medarbejdere, er det vigtigt, at der straks tages hånd om sagen.
 
Der er derfor udarbejdet en procedure, som skal følges, når der fremsættes klager.
 
Klager, der af forældre, elever mv. fremsættes over for en medarbejder, besvares som oftest af den pågældende medarbejder som led i det daglige samarbejde med forældrene/eleverne. Dette sker som regel uden, at skoleledelsen involveres i sagen, men hvis klageren ikke er tilfreds med medarbejderens behandling af klagen, må medarbejderen henvise klageren til at rette henvendelse til ledelsen.
 
Henvendelser/klager af mindre væsentlig karakter, der fremsættes overfor ledelsen, vil i mange tilfælde umiddelbart kunne besvares af ledelsen som et led i skolens samarbejde med forældrene. Når ledelsen udarbejder et notat om henvendelsen, udleveres samtidig en kopi til den pågældende medarbejder. Notatet lægges samtidig i personalemappen.
 
I forbindelse med klager, som ledelsen ikke umiddelbart kan besvare, og klager af mere alvorlig karakter træder følgende procedure i kraft:
  • Ledelsen udleverer en kopi af klagen til pågældende medarbejder med anmodning om at aflevere en skriftlig forklaring på eller kommentar til klagen.
  • Ved samtykke får tillidsrepræsentanten udleveret en kopi af klagen.
  • Ledelsen indkalder medarbejderen og evt. tillidsrepræsentanten til et orienterende møde. På mødet skal medarbejderen have mulighed for at kommentere klagen, og ledelsen skal orientere medarbejderen om den videre behandling af klagen.
  • Medarbejderen og evt. tillidsrepræsentanten orienteres løbende om sagens forløb, indtil klagesagen er afsluttet. Eventuelle nye dokumenter i sagen udleveres løbende i kopi til medarbejder og tillidsrepræsentant.
  • Hvis der skal afholdes møder med klageren, aftaler ledelsen med medarbejderen, hvordan denne inddrages.


Vedtaget af skolebestyrelsen den 17. november 2011