Retningslinjer for sygemelding og registrering af elevfravær

I Danmark har vi 10 års undervisningspligt. Det betyder, at børn i den undervisningspligtige alder har pligt til at deltage i undervisningen, og at det er barnets forældre, der har ansvar for, at barnet møder frem til og deltager i undervisningen.

Hvis eleven har et højt fravær i skolen, kan det være svært at følge med i undervisningen og gøre overgangen til en ungdomsuddannelse vanskelig. Et højt fravær er også bekymrende, fordi det kan skyldes trivselsproblemer eller ligefrem skabe dem.

Der er indført nye regler, der støtter op om undervisningspligten og betydningen af, at eleverne møder op til undervisningen.

De nye regler kan få betydning for dig som forældre.

For at sikre, at alle forældre medvirker aktivt til at få deres børn i skole, er der indført nye regler, som betyder, at hvis en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen underrette kommunen om fraværet. Det er dernæst op til kommunen at beslutte, om børne- og ungeydelsen skal standses for det næste kvartal.

Læs mere på undervisningsministeriets hjemmeside:

Vejledning til forældre - Sådan er de nye regler om fravær i grundskolen (nyt vindue)

Sådan registreres fravær

I fraværssystemet registrerer skolen fraværet på elever i 1. lektion hver morgen samt for 7., 8. og 9. klasserne i sidste lektion. Forældrene skal derfor skrive besked i kontaktbogen i Aula 1. fraværsdag inden første lektion, hvis deres barn er fraværende. 

Det er den lærer, vikar eller pædagog, der har børnene, der er ansvarlig for registreringen i 1. og/eller sidste lektion.

Klasselærer er efterfølgende ansvarlig for, hvis der er noteret ulovligt fravær, at følge op på dette samt at ændre i registrering, hvis der er sket fejlregistrering, eller der efterfølgende (indenfor et par dage) kommer besked om godkendt årsag til fravær.

Der skelnes mellem følgende fraværstyper:

Sygdom - når forældrene har skrevet fravær og årsag i kontaktbogen fra morgenstunden, forældrene skal skrive 1. dag, eleven er syg. Forældrene opfordres til også at skrive, når eleven forventes raskmeldt.

Sygdom bekymrende - der gives ofte besked om, at eleven er syg eller, hvis eleven ofte ringes hjem.

Ulovligt fravær - når eleven ikke er mødt kl. 8, og hjemmet ikke har skrevet i kontaktbogen om fravær og årsag. Hvis 7., 8. eller 9. klasseseleven ikke er tilstede i sidste lektion, registreres ulovligt fravær som halvdagsfravær.

Lovligt fravær - hvis eleven har fået fri af enten klasselærer eller ledelse (udover 1 dag).

Bekymrende fravær - besked fra forældre, men eleven er ofte fraværende, eksempelvis mandage.

For sent - eleven ikke er mødt kl. 8.00. Det noteres, hvilket tidspunkt eleven er mødt ind. 

Siden er sidst opdateret 4. januar 2021