SFO

SFO er et tilbud til skolens elever fra 0. - 4. klasse.

Eleverne fra 0.-2. klasse hører til i indskolingshuset, og eleverne fra 3. - 4. klasse hører til i klubbens bygninger.

Morgenpasningen er i A-bygningen. I ferierne er vi i indskolingen. Kl. 16.15 samles alle børn fra 0.-2. klasse på lukkestuen. Vores legeplads omfatter området omkring SFO'en og en del af skolegården.

Eftermiddagsmodul (modul 1)

På skoledage fra skoletids ophør til kl. 17.00.
I skoleferier kl. 8.00-17.00.

Heldagsmodul (modul 2)

På skoledage fra kl. 6.30-8.00 og fra skoletids ophør til kl. 17.00.
 
I skoleferier kl. 6.30-17.00.

Morgenmad

Er barnet i SFO før skoletid tilbydes der morgenmad. Der må ikke medbringes morgenmad hjemmefra.

Afhentning af børn i SFO

Antvorskov Skole ønsker at anvende ressourcerne bedst muligt til gavn for børnenes trivsel og udvikling i skolen og SFO'en.

For at sikre tid til det pædagogiske arbejde, samværet med børnene og overholdelse af tilsynsforpligtelsen gælder følgende for aflevering og afhentning af børnene fra skolen og SFO'en:

 • Det er forældrene, der har ansvaret for at aflevere og hente barnet i skole og SFO. I tilfælde af, at forældrene ikke har mulighed for dette, er det forældrenes ansvar at en anden voksen (det vil sige en person over 18 år) træder i stedet – i 0. klasse kan søskende over 12 år undtagelsesvis hente efter aftale – begge dele skal forældrene registrere i Tabulex
 • Skolebestyrelsen indskærper, at børn i 0. klasse som udgangspunkt hentes af forældre
 • Elever kan tidligst gå hjem alene i løbet af 1. klasse og beror altid på en individuel vurdering. Der skal indgås en skriftlig aftale med SFO'en om, at barnet selv kan forlade SFO. I det tilfælde er det barnet selv, der sørger for at give besked til primærpædagogen - for derefter at krydse sig ud i Tabulex, inden barnet går hjem. Det betyder også, at barnet selv skal holde øje med klokken
 • Skolebestyrelsen henstiller til, at forældre kommer på skolen minimum to gange om ugen af hensyn til skole-hjem samarbejdet
 • Det er kun børn, som er tilmeldt morgenmodul i SFO, der må være på skolen inden kl. 7.50 med mindre, der forlægger anden aftale indgået med pædagogisk personale

Samarbejde mellem SFO og hjem

Det er vores mål at få et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

I forældresamarbejdet er vi:

 • medansvarlige for, at kontakten forløber på en ligeværdig, åben og tillidsvækkende måde
 • tolerante og åbne overfor forældrenes holdninger
 • modtagelige for konstruktiv kritik
 • informative om barnets adfærd og trivsel i SFO
 • klar til at tage fat om eventuelle problemer og gennem dialog med hjemmet at finde løsningsmodeller
I årets løb har vi:
 • Forældremøder - I 3. kvartal afholdes der et forældremøde i samarbejde med klasselæreren, hvor vi redegør for mål og metoder
 • Skole- og hjem samtaler – der holdes en årlig skole- og hjem samtale i samarbejde med skolen
  Der udsendes informationer på Aula.