SSP

SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi.

Overordnet er SSP en tværfaglig samarbejdsform, der har til hensigt at sikre alle unge i Slagelse Kommune, de bedst mulige livsvilkår i et sundt og godt netværk uden kriminalitet, misbrug og mistrivsel.

Formål og baggrund

Skolerne i Slagelse ønsker at give alle elever, forældre, lærer og/eller andre, der har interesse eller part i en konkret problemstilling mulighed for at få råd og vejledning i forhold til elevers situation, der har et kriminalitets forebyggende sigte.
 
SSP har tre tilbud på Antvorskov Skole:
  • Åben anonym rådgivning
  • SSP samarbejde
  • Informations- og forebyggelsesmøder

Åben anonym rådgivning

SSP tilbyder åben anonym rådgivning til elever, forældre eller ansatte i form af råd og vejledning, ved personligt fremmøde. Aktuelle temaer kan være: Ulovligt fravær fra skolen, mistrivsel, truende adfærd, vold, misbrug og kriminalitetsforebyggelse.
 
Det kan foretages notat af åben rådgivning. Dette afhænger af sagens indhold og problemstilling. Det aftales indledningsvist, om der foretages notat. SSP-koordinatoren fører statistik af den åbne rådgivning.

SSP samarbejde

Antvorskov Skoles SSP samarbejde varetages af SSP-koordinator Claus Martin og AKT-pædagog Annette Villumsen, der mødes fast den sidste onsdag i måneden fra 10.30-11.30.
Udover ovennævnte vil der kunne indkaldes andre relevante fagpersoner afhængig af behov. Disse kan være skolerådgiver, repræsentanter fra skoleledelsen, lokalbetjenten, sundhedsplejersken, skolepsykolog, UU- vejleder eller en socialrådgiver fra B&U.

Samarbejdets rammer         

Elever, forældre, lærer og/eller andre der har interesse eller part i en konkret kriminalpræventiv problemstilling vedr. en elev/elever, kan rette henvendelse til ledelsen, AKT-pædagog Annette Villumsen eller skolerådgiver Jannie Rotbøl og forelægge problemstillingen. Skolen vurderer, om der er grundlag for en samtale med SSP og retter henvendelse til tovholder af gruppen Annette Villumsen, så det tages med på efterfølgende dagsorden. Dagsorden udsendes to dage inden rådgivningen, således det er muligt at sætte sig ind i de problemstillinger gruppen skal agere omkring.
 
Der søges som udgangspunkt, om forældrenes samtykke til, at afholde samtale med elev, med mindre forældrene selv har henvendt sig.
 
Annette Villumsen udsender beslutningsreferat til relevante aktører.

Informations- og forebyggelsesmøder

SSP tilbyder sig som undervisere til elev-, forældre- eller personalemøder i områder med kriminalitets forebyggende sigte.