Nyhedsbrev august 2018

Skoleårets første nyhedsbrev 2018

Kære forældre

I dag er skolens elever mødt ind til første skoledag efter en dejlig varm sommerferie. Alle ansatte glæder sig meget til at se eleverne igen, og komme i gang med det nye skoleår. Det har jeg også hørt fra mange forældre, at eleverne også gør. 

Skolen har meget på hjertet, men fremfor et nyhedsbrev på fem sider ingen får læst, har jeg valgt at dele alle nyhederne i flere udsendelser. Det næste nyhedsbrev kommer i løbet af efteråret. 

Ny skolebestyrelse

En ny skolebestyrelse er tiltrådt med virkning fra skoleårets start. Lige før sommerferien konstituerede skolebestyrelsen sig, og Peter Svendsen fra Flakkebjerg blev valgt som ny formand. Pernille Kjærside fortsætter som næstformand. Bestyrelsen består af en god blanding af forældre fra såvel vores landskoler som fra Antvorskov Skole. Skolens ledelse ser frem til det kommende samarbejde i bestyrelsen. 

Afsætningspladsen på Sejerøvej

Kommunen har ændret skiltningen ved afsætningspladsen på Sejerøvej. Den nye skiltning betyder, at det kun er ind- & udstigning, der er tilladt. Herved er det blevet tydeligere, hvordan afsætningspladserne skal bruges. Ligeledes er der afmærket, så der holdes afstand til fodgængerfelt.  

Munkebakken – godt naboskab

Skolen vil naturligvis gerne være ordentlige naboer, så jeg skal på det kraftigste opfordre forældre til at undlade at bruge Munkebakken som afsætningsplads, når eleverne skal køres i skole. Det er ulovligt.

Jeg har her til formiddag talt med politiet, som er meget obs. på problematikken med ulovlig afsætning, og politiet står parat til at skrive afgifter ud.

Benyt i stedet den nye afsætningsplads og tunnelen fra pladsen ved Antvorskov Ruin.

Det er god stil og godt naboskab. 

Cafe Kundskab

Efter at have ligget underdrejet grundet sygdom er skolens køkken oppe i fuld drift igen. Ugens menu kan læses på skolens hjemmeside, og hver fredag kan der købes ”fredagsmadpakker” til de mindre klasser fra 0.-4. klasse. 

Samarbejde med Slagelse Musikskole og skolens indskolingsklasser

Fra kommende skoleår vil skolens musikundervisning i 0.-2. klasse blive varetaget af undervisere fra Slagelse Musikskole og understøttet af vores eget personale.

Eleverne vil møde sange, remser, sanglege og elementært spil på slagtøjsinstrumenter.

Desuden vil vores elever arbejde med at indlære de første hørefærdigheder i form af lytning, reaktion på lyd, klangforskelle, dynamik, puls, tonehøjde, rytme og periodefornemmelse.

Eleverne vil også arbejde med det visuelle i musikken – det kan f.eks. være nodelæsning.

Sideløbende arbejdes der i faget med at vise hensyn, at kunne samarbejde, at styrke opmærksomheds- og koncentrationsevne, styrkelse af sproget, idet melodi og rytme støtter barnets sproglige udvikling.

Særligt for 2. årgang vil eleverne skulle spille et ”rigtigt” instrument i onsdagens musikundervisning. Fra Musikskolen låner eleverne violin eller cello, mens nogle elever skal spille i marimbaorkester.

Det at lære at spille på et instrument er et rigtig godt supplement til at lære i det hele taget, fordi hjernen bliver trænet i at koncentrere sig, fordybe sig og være kreativ.

Samtidig er man som ”musiker” både noget i sig selv og i høj grad en del af et fællesskab – man udvikler altså evnen til at være en del af noget større og at være parat i det sekund, musikken kræver det. 

NEST klassen på Antvorskov Skole

”Hvis elever ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, så må vi undervise dem på en måde, så de lærer”.

I forbindelse med at Slagelse Kommune indgik en aftale med Aarhus kommune om et uddannelsesforløb af PPR-medarbejde og lærere, var der stor interesse fra ni skoler om at blive valgt ud som den skole, der fremover skal implementere NEST på deres skole. Vi er som skole særdeles stolte over, at der blev peget på os.

Ovenstående citat er den helt basale kerne for tilgangen, skolen arbejder med i NEST.

Hovedprincipperne bag NEST programmet er endvidere: ”Vores elever er mere ens, end de er forskellige” og ”Alle elever har brug for god undervisning”

Når NEST er en del af Antvorskov Skole, udspringer det af en ambition om, at vi gennem specialpædagogisk viden og praksis kan styrke og udvikle den almene pædagogik både til gavn for vores elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og vores distriktselever. 

Med to lærere/pædagoger i alle lektioner, en særlig tilrettelagt faglig og pædagogisk tilgang samt et optimeret læringsrum både i klassen og i udemiljøet, formår vi at skabe en tryg rede, deraf navnet NEST. I NEST klassen går der 3 elever med ASF og 12 distriktselever, hvor Antvorskov Skole udvælger de 12 elever. På 4. og 7. klassetrin udvides med 2 elever med ASF og 2 distriktselever.

Med tilgangen vil vi ikke nøjes med at inkludere elever med særlige behov i vores almene miljøer. Vi vil skabe bæredygtige, vedvarende og pædagogiske miljøer for alle. Vi har som skole valgt at lade vores AKT medarbejdere få samme uddannelse som de lærere og pædagoger, der starter første NEST klasse op. Allerede mens vi var i gang med uddannelsen begyndte det første uddannelseshold at bruge den nye viden og de nye arbejdsformer fra NEST uddannelsen, så NEST tankegangen stiller spreder sig ud på andre af skolens årgange.

Åben Skole 2. årgang og 7. F vores idrætsklasse

Sidste skoleår lagde Antvorskov Skole grunden til et nyt et samarbejde med DBU og Syddansk Universitet.  Det fortsætter i det kommende skoleår. Vores 2. årgang skal sammen med vores idrætsklasse 7. F’s være en del af projektet ”Hovedet, Kroppen og Klubben”.  Et unikt tilrettelagt undervisningsforløb bestående af en Trivselsdag (Hovedet), en Sundhedsdag (Kroppen) og en ’Åben Skole’ dag (Klubben) udarbejdet af DBU i samarbejde med Syddansk Universitet. Skolens lærere og pædagoger skal stå for afholdelse af trivsels- og sundhedsdagen og den sidste åben skoledag bliver varetaget af DBU og 7.F.

Idrætsklassen bliver rollemodel og får herved snuset til instruktørlivet. Åben Skole dagen vil blive afviklet i Slagelses breddefodboldklub, B73. Det bliver som sidste år en læring og oplevelse som er med til styrke relationer på tværs af årgangene.

Essensen kort beskrevet:

  • Til Trivselsdagen (Hovedet)      lærer eleverne om glæde og trivsel, klasseliv, plads til forskellighed,      ros, tillid, sammenhold, tryghed, relation, kommunikation og svære      situationer.
  • Til sundhedsdagen (Kroppen)      lærer eleverne om sundhed gennem emner som: Hvad er sundhed for dig,      kostråd og kalorieindhold, gode idrætsvaner og hvordan er man bedst fysisk      aktiv
  • Til Åben Skoledagen (Klubben)      lærer indskolingseleverne om foreningsliv, sundhed, glæde og bevægelse. De      kommer på mission med Agent Super Sund for at redde alle frugterne og      grøntsagerne fra Grev Mug. Udskolingseleverne lærer om foreningsliv og      historik, frivillighed, træning af yngre børn, samt om at være instruktør      og rollemodel. De slutter af med at få ansvaret for at afvikle aktiviteter      for indskolingseleverne. Dagen afholdes som udgangspunkt i den lokale      fodboldklub og afvikles af instruktører fra DBU. 

Micro-bit, DR og Industriens Fond

I foråret blev skolen tilbudt, at alle elever på 4. årgang får en Micro-bit, som er en lille programmerbar processor. Micro-bit blev doneret i et samarbejde mellem DR og Industriens Fond for at styrke elevernes viden om og interesse for teknologi. Det meldte vi os selvfølgelig til, da det ligger helt i tråd med skolens teknologisatsning. Selvom skolen i skrivende stund ikke har modtaget de første Micro-bit endnu, har skolens lærere brugt årets varmeste dag til at være på kursus i den nye teknologi. Selvfølgelig vil det først og fremmest være 4. årgang, der møder Micro-bit, men andre årgange får også mulighed for at snuse lidt til den nye teknologi. 

Svømning

De seneste år har skolen måttet dele de to ugentlige svømmelektioner på 4. årgang på forskellig vis. Med et gennemsnit på cirka 100 elever på 4. årgang har det givet mindre tid i vandet, og dermed har eleverne ikke kunnet få fuldt udbytte af, at vi har svømmehallen i nærheden.

I dette skoleår har vi fået mulighed for at få yderligere to lektioner i svømmehallen, så to 4. klasser af gangen svømmer samtidig. Udover at eleverne får bevæget sig mere intensivt er lærerne sikre på, at eleverne får bedre svømmekundskaber. 

Partnerskabs aftale med Museum Vestsjælland på 0. – 7. og 8. årgang

Skolen har opbygget et særdeles givtig samarbejde med Museum Vestsjælland. Samarbejdet består bl.a. i at skolens 7. og 8. årgang samt vores fem børnehaveklasser bliver inddraget i undervisningsforløb i samarbejde med de dygtige fagfolk fra vores lokale museum.

7. årgang skal kildeforståelse og kildekritik med fokus på Vestindien, kolonitiden og en moderne perspektivering. Der et indlagt et fokusområde Vestindien/Vestsjælland, da mange af herregårdenes storhedstid skyldes kolonitidens gode økonomi. Et besøg med kulturbussen på Holbæk Museum samt naturligvis en evaluering og præsentation af elevernes projekter.

8. årgang har i deres forløb fokus på Danmark besat. Her skal såvel Holbæk Museum, nedkastningssteder og en byvandring i Slagelse inddrages i undervisningen. Forløbet afsluttes ligeledes med en evaluering og præsentation af elevernes projekter.

Grundet det gode samarbejde med Museum Vestsjælland ”faldt” der lige et gratis projekt ned i turbanen, som gør at vores fem børnehaveklasser får undervisning på Slagelse Bymuseum i samarbejde med pædagogstuderende. 

Budget 2019

Tirsdag den 14. august er skolebestyrelsen indbudt til dialogmøde med Børne- og Ungeudvalget vedrørende budget 2019. Det er altid spændende, hvordan de kommende budgetforhandlinger lander. Endnu mere spændende bliver det om, der både skal bygges såvel springhal som 50 meters svømmebassin på græsplænen mellem skolen og svømmehallen. Det risikerer at give udfordringer med pladsen til skolens elever, men det vil skolebestyrelsen med garanti gøre politikerne opmærksomme på. 

Afsluttende

Lærere, pædagoger og alle øvrige ansatte har lagt sig i selen for at planlægge og forberede det nye skoleår bedst muligt gennem den sidste uge. Vi ser frem til at skolen igen fyldes med elever. Skoler uden elever er mærkelig tomme og stille.

Jeg vil slutte nyhedsbrevet med at ønske alle elever, forældre og ansatte et rigtig godt og lærerigt skoleår.  

Søren Ranthe
Skoleleder