Brobygning

0. årgang er kommet godt fra start - takket være velfungerende brobygning fra daginstitution til skole

Af Merethe Øwre, Børnehaveklasseleder på Antvorskov Skole

Et nyt skoleår har netop taget sin begyndelse, og med det er der startet en masse nye elever mellem 5 og 7 år i skolernes børnehaveklasser. Spændingen har været stor i de små hjem – både børn og forældre har glædet sig – og det har vi børnehaveklasseledere og SFO-pædagoger også. Det er altid med store forventninger, et nyt skoleår tager sin begyndelse.

De glæder sig. Skoleparate børn, der i skolemiljøet transformeres til elever over en nat. Og de er klar! Helt klar til de nye udfordringer, der venter dem. Og forældrene er også klar. Og skolen er klar.

20 års arbejde

Det skyldes ikke mindst et velfungerende brobygningssamarbejde, der nu har stået på gennem mange år i Slagelse Kommune.

Helt tilbage i 1998 blev der søsat et pilotprojekt på Antvorskov Skole, med en enkelt klasse, hvor der blev sat særligt fokus på den gode skolestart ud fra et fælles grundlag, hvor det var målet at udarbejde en model, der skulle lette overgangen fra børnehave til skolens børnehaveklasse og SFO - og videre i 1.klasse. Allerede året efter blev det udvidet til at omfatte alle 4 børnehaveklasser på skolen.

Siden har brobygningen taget fart og bredt sig til flere skoledistrikter, hvor institutioner og skolen i distriktet fik et udvidet samarbejde.

Der har været nedsat mange arbejdsgrupper gennem årene for at få sat brobygningssamarbejdet på skinner. I 2005 havde jeg den glæde at sidde som tovholder for arbejdsgruppen ”Brobygning for 0-8 årige” under ”Vision 2012” – og det kom der en pjece ud af, indeholdende gode bud på aktiviteter og formelle arbejdsgange ud fra visionen – men det blev aldrig helt implementeret. Siden blev der nedsat endnu en arbejdsgruppe for at optimere de anbefalinger og forslag fra ”Vision 2012”, nu med flere nye tanker og bud på, hvordan en optimal overgang kunne imødekommes.  Det medførte en fælles ”Kanon” for brobygning mellem dagtilbud og skole, som har fungeret siden 2012 – og den er netop i 2017 blevet fornyet i en helt frisk version.

Formålet med en fælles Kanon

Den fælles kanon har, med afsæt i kommunens læringsgrundlag, til formål at skabe trygge overgange gennem genkendelige aktiviteter og metoder fra dagtilbud til skole. Dels indenfor institutionerne og børnehaveklasserne og dels på tværs af begge. 

I kanonens første version bestod den af et pædagogisk oplæg til et forpligtende samarbejde med fælles aktiviteter i form af klassiske børnebøger, rim, remser, sange, sanglege samt regellege. Herudover spil og andre aktiviteter med det formål at forberede børnene på arbejdet med tal, bogstaver og opdagende skrivning. De aktiviteter udviklede sig gennem årene i distrikt Sydbyen til at omfatte to mere strukturerede fælles forløb om hhv. ”Musiske aktiviteter ” og ”Villads fra Valby” – det sidstnævnte er nu implementeret i kanonen.

Derudover indgår et brobygningsskema, som inden skolestart skal udfyldes på hvert barn af hhv. de afgivende pædagoger og forældrene, der beskriver barnets kompetencer og potentiale for udvikling. Skemaet sendes til skolen, hvor barnet skal gå og indgår som et element for klassesammensætningen. Der afholdes tillige informative forældremøder på alle skoler i november året før skolestart, hvor man kan deltage og høre om skolens tilbud, inden indskrivning til skolestart. Alle er velkomne til alle møder.

I den seneste version er der tilføjet 3 gennemarbejdede forløb indenfor emnerne ”Krible Krable”, ”Min fantastiske krop” og ”Villads fra Valby” - alle tilpassede og tilrettelagt indenfor ”Årshjulet”, så de er lige til at tage afsæt i med dag til dag instruktioner, obligatoriske aktiviteter samt inspirationslister. Der er tillige differentieret ud fra børnenes alder og institutionernes læreplaner samt børnehaveklassernes undervisningsforløb koblet op på Fælles Forenklede Mål..

Så ud over at styrke børnenes sproglige kompetencer bliver der nu også fokuseret på at styrke børnenes alsidige, personlige, kropslige og digitale kompetencer – og i fht. bøger, rim, remser, lege mm. samt brobygningsskemaet er de nu fuldt ud implementerede elementer i brobygningssamarbejdet, hvorfor de ikke længere er nævnt i kanonen.

Vigtigt fokus

En positiv overgang lykkes kun, hvis der er kontinuitet – en sammenhæng i afgivende og modtagende kultur/institution ved anvendelse af en pædagogik og elementer, som barnet kan genkende og straks føle sig tryg og sikker ved. Samtidig skal der tillige være en diskontinuitet – altså noget nyt og udviklingsstimulerende i det modtagende, pædagogiske miljø, hvor variation, udfordring, spænding og udforskning tillige er centrale elementer.

Når det pædagogiske miljø rummer begge dimensioner, vil denne afbalancerede tilgang give barnet de bedste udviklingsmuligheder – det genkendelige sikrer tryghed, og den forstyrrelse, som et skift/overgangen altid fører med sig, samt de nye aktiviteter /elementer vil give muligheden for udvikling og dermed ny læring.

Når forskningen viser nødvendigheden af, at barnet skal kunne nikke genkendende til aktiviteter og elementer fra børnehaven i skolemiljøet for at kunne bruge sine allerede udviklede kompetencer og sætte dem i spil, så underbygger og bekræfter det os bare i, at det er vigtigt med et formaliseret samarbejde med afsæt i den fælles kanon til gavn for en vellykket brobygning for barnet – men også for forældrene og skolen.

Forældrenes oplevelse

Spørger jeg en gruppe forældre til mine elever i klassen, om de oplever en udvikling i brobygningssamarbejdet mellem institution og skole, så svarer de alle, at der helt klart er sket en stor udvikling gennem de sidste 10 år. Uanset om de har sendt 2 eller 3 børn i skole gennem årenes løb, oplever samtlige forældre en stor progression, hvor flere og flere aktiviteter er kommet til gennem årene. De har klart medvirket til at udvikle deres børn til at blive mere selvstændige, opleve glæde og stolthed ved at komme hen på skolen til f.eks. ”Villadsdagen”, lege på legepladsen, hilse på voksne fra hhv. skole og SFO – og de har været med til at sætte tydelige spor og gøre deres børn mere trygge og skoleparate.

Flere fremhæver helt specifikt ”At skrive brev til børnehaven”, som bliver afleveret sammen med børnehaveklassen på besøg i den ”gamle” børnehave: Formålet er, at barnet ”bliver færdig med børnehaven” og ikke længere er forankret i det kendte og trygge miljø der – ”der lukkes en dør, så en ny kan åbnes” – og nu føler de sig store og klar til skole.

Kun få forældre kender til kanonen – men de oplever klart et mere struktureret forløb i det sidste år i børnehaven, hvor børnene tydeligt giver udtryk for genkendelsens glæde, hurtigt falder til og er parate og trygge ved de nye voksne i skolemiljøet stort set fra dag et. 

Forældrene oplever, at deres børn har positive og realistiske forventninger til at skulle i skole, for de ved allerede en del om, hvad de kan og skal lære – og kan fra starten finde glæde ved, at der er aktiviteter og forløb, de kan nikke genkendende til, og med det samme bringe deres kompetencer i spil ved selv at bidrage og deltage på lige fod med klassekammeraterne.

En mor fortæller: ”Det er rart, som forælder, at kunne komme med oplysninger om sit barn på brobygningsskemaet. Aktiviteterne får dem til at møde op i skolen som ligeværdige i mødet med noget kendt og samtidig blive udfordret med nyt. Det kendte var det rareste i starten. Det fik min datter til at føle sig på hjemmebane selvom både græsset, spillerne og træneren var ny.”

En anden forælder har udtrykt det på denne måde: ”Det brobygningsarbejde Sydbyens børnehave er en del af, har givet vores den mellemste og yngste den bedste start på skolen, ligesom de kompetencer hele indskolingspersonalet besidder. Jeg har 3 børn der er glade for at gå i skole, fordi der er nærvær, progression og mulighed for at række efter andre frugter end kun de lavest hængende”. 

Børnenes oplevelse

Når jeg her kort efter skolestart sætter mig og taler med en gruppe børn, der lige er rykket op i 1.klasse og nogle fra min nye 0.klasse og spørger ind til, om de kan huske noget, som har været det samme i børnehaven og 0. klasse, så er svaret, der trænger sig mest på: ”Villads fra Valby – her skulle vi over på skolen!” Flere husker også dagen i hallen med 200 børn fra både børnehaver og 0.klasser, hvor vi skulle lege, synge, rime og remse.

Jeg spørger dem, om de kunne huske, hvordan det var at starte i skolen: ”Det var sjovt”, ”Jeg var spændt på, hvem jeg kom sammen med”, ”Jeg kunne godt synge nogle af sangene i skolen – og remserne kendte jeg også!”

”Var I nervøse for at starte i skolen?”, spørger jeg: ”Lidt – men jeg havde jo været her mange gange med børnehaven, så det var kun lige i starten”, svarer en af pigerne. Og tydeligt er det, at glæden lyser ud af øjnene på både 0. og 1. klasse eleverne – de trives helt klart, er stolte over at være store – ”Og vi glæder os til at blive læsemakkere med jer”, siger en af pigerne. Og ja, vi bygger også bro fra 0.klasse til 1. klasse.

Klar udvikling

Som børnehaveklasseleder med mange års erfaring og ansættelse i Slagelse Kommune, har jeg været med hele vejen og derfor oplevet udviklingen i brobygningssamarbejdet gennem årene helt tilbage fra 1999, hvor jeg blev ansat på Antvorskov Skole som børnehaveklasseleder.

Jeg ser klart en udvikling – ikke kun i vores eget distrikt (Sydbyen) – men også i byens andre distrikter, da vi jo får elever fra stort set alle byens daginstitutioner.

Her er det en stor fordel, at vi på forhånd ved, at det er et formelt og forpligtende brobygningssamarbejde, som er et betydningsfuldt element i klassedannelsesprocessen. I tillæg hertil er der de fælles aktiviteter for børnene, så alle har det samme udgangspunkt. De kan med det samme bringe deres kompetencer i spil fra skolestart ved, at de genkender og kan deltage i de undervisningsaktiviteter med en vis tryghed og sikkerhed, samtidig med, at de udfordres med noget nyt.

Afslutningsvis vil jeg blot glæde mig over, at der til dette skoleår var udarbejdet et nyt årshjul indenfor brobygningssamarbejdet, som gav os veltilrettelagte og gennemarbejdede pædagogiske forløb lige til at sætte ind i årsplanen og bruge i undervisningen – og det samme gælder jo for institutionerne. Senest har vi i sidste uge netop modtaget en materialekasse med spil til ”Villads fra Valby” forløbet, undersøgelsesbakker og forstørrelsesglas til ”Krible krable forløbet” og andre spændende ting og det samme har institutionerne.

Så kan vi fortsætte det gode brobygningssamarbejde og videreudvikle det til gavn for børn, forældre og personale.