TIF

Trivsel I Fællesskabet

På Antvorskov Skole ønsker vi at sikre et godt læringsmiljø. Vi ved, at jo bedre eleverne trives, des bedre er deres mulighed for læring. Både forældre og skolens medarbejdere har et fælles ansvar for, at alle klassens elever trives og udvikles gennem hele skolelivet. Ved at have TIF-møder i forældregruppen i hver enkelt klasse forventer vi, at vi:

  • Styrker dialogen i forældregruppen og med skolens medarbejdere
  • Får klare fælles handlemuligheder for elevernes sociale liv
  • Styrker dannelsen og udviklingen af eleverne - for når forældrene har et godt sammenhold, smitter det af på eleverne.

Generelt om TIF møder

Et TIF møde er for hele klassens forældregruppe med særligt fokus på temaer, som har betydning for elevernes trivsel og sammenhold. Det er klasserådet, som står for mødet i samarbejde med klasselæreren/pædagogen.

TIF møder afholdes enten som et særskilt arrangement, i forbindelse med forældremøder eller som en del af et socialt arrangement i klassen. Klasserådet fastsætter datoen i samarbejde med læreren/pædagogen og udarbejder forslag til en dagsorden med afsæt i Inspirationskataloget (pdf - nyt vindue)(pdf - nyt vindue). Alle klassens forældre er velkomne til at byde ind med temaer eller udfordringer til dagsordenen.

For 0. klasse vil der være en fast dagsorden for det første møde, da forældrene i disse nye klasser endnu ikke har en praksis for TIF. For 7. klasse bliver der etableret klasseråd i foråret i forbindelse med etableringen af nye klasser, og dermed kan de også afholde TIF møder i starten af skoleåret.

Vi opfordrer til, at der afholdes mindst ét TIF møde i løbet af skoleåret og ellers efter behov. Opstår der situationer i klassen, som kræver, at forældrene mødes og får fælles tilgang til et tema, er det oplagt, at klasserådet – i samråd med klasselærer - indkalder til et TIF møde - gerne på opfordring fra andre forældre i klassen.

Forældrene fortæller deres børn, at de er til TIF møde, og hvad de har besluttet. På den måde bliver eleverne opmærksomme på, at forældregruppen i deres klasse har fælles retninger og holdninger for dem, som vil være med til at styrke sammenholdet.

Møderamme

Mødedato og forslag til en dagsorden skal være i Aula senest 10 dage inden mødets afholdelse. Forældre kan komme med forslag til dagsordenen, som kan blive taget med.

Der er en klar forventning om, at alle børn er repræsenteret af mindst én af deres forældre.

TIF møder afholdes i en god og konstruktiv ånd. Grundholdningen er, at du skal være mod andre, som du gerne vil have, at de er mod dig. Det betyder:

  • En god omgangstone
  • Vi behandler hinanden ordentligt
  • Vi respekterer hinandens forskelligheder – og accepterer dem
  • Vi overholder skolens principper
  • Vi viser ansvar – det er vores skole! 

På et TIF møde er der følgende faste punkter på dagsordenen:

  1. Det sikres, at nye elever og deres forældre føler sig velkomne og bliver en del af fællesskabet.
  2. Temperaturen tages på de fælles TIF beslutninger, som er truffet. Gør vi, som vi har aftalt?

Klasserådet sørger for, at beslutningsreferatet fra TIF mødet bliver sendt til læreren/pædagogen, som igen uploader referatet til Aula senest en uge efter TIF mødets afholdelse.

TIF møder og TIF arrangementer kan altid holdes på skolen. Hvis der ikke deltager medarbejdere fra skolen, skal klasserådet henvende sig til klasselærer, der sørger for booking af lokaler, samt indberetning til Center for Beredskab senest 5 hverdage før arrangementet afholdes, såfremt der er tale om overnatning.

Klasserådet skal - helst en uge før arrangementet afholdes - selv kontakte Fritid på tlf. 25 38 67 75 efter kl. 14.30 med henblik på aftale om afhentning af nøglebrik. Fritid kan informere om regler for alarmer og aflåsning. Lokalerne skal altid efterlades i samme stand, som de modtages.