Satellitten

Satellitten er et specialundervisningstilbud jf. Folkeskolelovens §20 stk. 2 til elever som har behov for særlig vidtgående hensynstagen og støtte, der vurderes ikke at kunne tilgodeses i en almenklasse

Satellitten

Satellitten er placeret på Antvorskov Skole som et specialundervisningstilbud jf. Folkeskolelovens §20 stk. 2 til elever som har behov for særlig vidtgående hensynstagen og støtte, der vurderes ikke at kunne tilgodeses i en almenklasse. Satellittens placering på Antvorskov Skole skal understøtte, at eleverne kan modtage social læring i skærmede rammer tæt knyttet til det almene skoleområde med det formål, at eleverne kan blive en del af almenområdet og fortsætte i en ordinær ungdomsuddannelse efter folkeskolen eventuelt med støtte.

Undervisningstilbudet har til formål at fremme elevernes trivsel, faglige og sociale udvikling med henblik på at eleven på sigt kan følge sin skolegang i et almenskoletilbud. Derfor vurderes det løbende i hvilket omfang eleven kan følge udvalgte lektioner og fag i den stamklasse, som eleven på sigt skal tilknyttes for at kunne modtage sin undervisning i almenskolen. Eleven skal derfor støttes i at udvikle det, at mestre deltagelse i positive fællesskaber.

 Målgruppe

Målgruppen er normaltbegavede elever, som udviser socialkognitive vanskeligheder i forhold til socialt samspil, kontakt, kommunikation, forestillingsevne samt adfærd og emotional regulering.

Satellit I og II

Der oprettes en satellit I for elever på 0. til 3. årgang og en Satellit II for elever på 4. til 6. årgang. I hver af satellitklasserne indskrives der ca. 7 elever. Det er ikke en forudsætning at eleven har fået stillet diagnose.

Lokaler

Satellittens klasselokaler placeres i skolens M-bygning i egen fløj. M-bygningen er placeret i umiddebar tilknytning til Antvorskovhallen, naturfagshuset, samt skolens kretive faglokaler. M-bygningen er placeret med udgange til en skærmet legeplads, ligesom der er udgange til skolens øvrige udeområder. Der er således let og hurtig adgang til både skærmet miljø og til deltagelse i skolens øvrige fællesskaber alt efter den enkelte elevs udvikling.

Personale

Personalet i Satellitten er uddannede folkeskolelærere  eller skole/fritidpædagoger med særlig viden og kompetencer inden for det specialpædagogiske område. Undervisninge i Satellittens klasser varetages som udgangspunkt af en lærer og en pædagog gennem hele skoledagen.

Vi vil bestræbe os på, at der er 4 primærlærere og pædagoger tilknyttet sattellitterne. Er der af faglige hensyn brug for lærere med særlige kompetencer vil der altid være en kendt lærer eller pædagog til stede.

De primære lærere og pædagoger deltager jævnligt i supervision med psykologer og pædagogiske vejledere fra PPR (Pædagogisk, Psykologisk rådgivning) i Slagelse Kommune.

SFO I eller SFO II

Så vidt det er muligt at tilgodese elevernes behov i almen SFO eller Klub med pædagoger - primært fra skoledelen, tilknyttes eleverne et sådan fritidstilbud. Både i SFO I og i SFO II indrettes der særlige lokaler, som en slags "tilbud i tilbuddet", som er særligt tilrettelagt til målgruppen af elever fra Satellitklasserne.

I "tilbud i tilbuddet" tilbydes eleverne særskilte aktiviteter.

Der er løbende fokus på brobygning mellem "tilbud i tilbuddet" og almen SFO og Klub.

Pædagogik

Der tages afsæt i nest pædagogik og filosofi i forhold til at skabe fast struktur og en genkendelig ramme for skoledagen uanset om det er i undervisningen, pauser eller SFO.

Nestfilosofien er at "...alle børn har krav på god undervisning. At alle børn er mere ens end forskellige og at hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, så må vi undervise dem på en måde, så de lærer".

Undervisningen i Satellitten tilrettelægges med hovedvægt på fysisk aktivitet samt projektbaseret tværfaglig og praktisk undervisning med særlig hensynstagen og tilpasning til den enkelte elevs behov og ressourcer.

Undervisningen opfylder i øvrigt alle folkeskolens fag og formål og skal understøtte Antvorskov Skoles vision, hvoraf det bl.a. fremgår, at alle elever"...oplever sig kompetente, føler sig trygge og som en del af fællesskabet. De er mentalt og fysiske sunde og kan mestre fremtiden i en globaliseret verden, hvor evnen til at indgå i og bidrage til positive fællesskaber er fundemental". 

Der undervises også i social læring. Social læring er bygget op omkring det udgangspunkt, at nogle særlige sociale kompetencer trænes i et fællesskab udelukkende bestående af elever med sociale udfordringer, hvorefter de implementeres og viderebearbejdes i et inkluderende fællesskab i almenområdet. Der arbejdes således med sociale kompetencer med henblik på at give eleverne relevante tilgange i sociale fællesskaber.

Procedure for opstart i Satellitten

Man skal visiteres til optagelse i Satellitten. Ansøgning om visitation sker gennem almenskolen eller børnehaven og sendes til Slagelse Kommunes visitationsudvalg for specialundervisning.

Forud for elevens opstart i Satellitten afholdes der et indledende møde med følgende deltagere:

  • Forældre
  • Repræsentanter fra dagtilbud eller tidligere skole
  • Personale fra Satellitten
  • Afdelingsleder for Satellitten
  • Psykolog fra PPR
  • Andre relevante fagpersoner

Inden afholdelse af møde, drøftes i samråd med elevens forældre, hvorvidt eleven skal deltage i det indledende møde.

Ved mødet aftales dato for elev og forældres besøg i Satellitten samt endelig dato for opstart.

I forbindelse med elevens opstart i Satellitten udarbejdes en handleplan. Af denne skal der fremgå, hvilke mål eleven arbejder hen mod samt dato for næstkommende statusmøde.