Frit skolevalg

I henhold til Folkeskoleloven § 36 har forældre ret til frit at vælge skole, såvel i bopælskommunen som uden for bopælskommunen. Retten til frit skolevalg gælder både ved optagelse i folkeskolen og ved skoleskift.
 
Forældrenes ret til frit valg er alene begrænset af den enkelte skoles kapacitet, som fastlægges af Byrådet. For at sikre plads til tilflyttere har Byrådet vedtaget, at der ikke optages yderligere elever fra andre skoledistrikter, når elevtallet i en klasse ved skoleårets planlægning er 25 eller derover. Der er intet som hindrer, at antallet af elever i en klasse overstiger 25, når eleverne kommer fra skoledistriktet.
 
Når en elev optages i en anden skole end distriktsskolen, har skolen, forældrene og eleven fuldt ud samme rettigheder og forpligtelser som distriktsskolens elever. Det er alene den kommunale befordringsforpligtelse, der bortfalder. Dvs. at man kun kan få befordring til og fra distriktsskolen. Elever, der er optaget på en anden skole end distriktsskolen, har også - efter samme regler som skolens øvrige elever - ret til at blive optaget i en skolefritidsordning, hvis en sådan er etableret.

Kriterier for optagelse

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter følgende kriterier (i nævnte rækkefælge):

 • Søskendekriterium
 • Elever, der i forvejen har en eller flere søskende på skolen, optages før elever, der ikke har.
 • Nærhedsprincip
 • Elever, der har kortere afstand til skolen målt i kilometer fra folkeregisteradressen, optages før elever, der har længere afstand.

Procedure ved optagelse på andre skoler

For at sikre sammenhæng og kvalitet i arbejdet med eleverne i folkeskolen jf. ”Den sammenhængende børne- og ungepolitik”, skal der ved alle overgange mellem grundskoler og distriktsskoler samt mellem distriktsskoler og Xclass etableres politikker samt fora for den nødvendige ”overleveringsforretning”.

Når en elev/forældre ønsker et skoleskift og har taget kontakt til en ny skole indenfor kommunen følges følgende procedure:

Der informeres (skriftligt) om:

 • At den modtagende skole skal bruge en skoleudtalelse fra afgivende skole, og at forældrene selv skal anmode afgivende skole om udtalelsen samt viderebringe den til modtagende skole.
 • At den forventede behandlingstid er maksimum 4 uger.
 • Frit skolevalg samt begrænsningerne i dette.
 • At skoleskift sker pr den 1. eller den 15. i en måned.
 • For elever, der har behov for specialpædagogisk bistand jf. Undervisningsministeriets LBK 593 af 24/06/2009, vurderer afgivende og modtagende skole i fællesskab, hvorvidt et skoleskift er foreneligt med elevens trivsel og faglige udvikling.
 • Forældrene udfylder og underskriver samtykkeerklæring, hvor der gives samtykke til at indhente skoleudtalelser og PPR oplysninger.
 • For elever i Slagelse Kommune anvendes handleguiden. For tilflyttere indhentes skoleudtalelser fra afgivende skole og PPR.
 • Elever, der vender tilbage fra andre skoleformer (eks. efterskole) indskrives i distriktsskolen på samme vilkår som nytilflyttere.

Optagelse på anden skole uden for bopælskommune

Forældres ønske om valg af skole uden for kommunen:
 
Det forudsættes, at forældrene selv retter henvendelse til den ønskede skole med anmodning om optagelse af deres barn. Afgørelsen træffes - alt afhængig af skolekommunens interne regler - på skolen eller i skolekommunens centrale administration.
Siden er sidst opdateret 9. december 2022