NEST

Programmet på Antvorskov Skole

”Hvis elever ikke lærer på den måde, vi underviser dem på,
så må vi undervise dem på en måde, så de lærer”

Ovenstående er den helt basale kerne for tilgangen, vi arbejder med i NEST. Hovedprincipperne bag NEST programmet er endvidere:

”Vores elever er mere ens, end de er forskellige”
”Alle elever har brug for god undervisning”

Når NEST er en del af Antvorskov Skole, udspringer det af en ambition om, at vi gennem specialpædagogisk viden og praksis kan styrke og udvikle den almene pædagogik både til gavn for vores elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og vores distriktselever. 

NEST klasser skal forstås som et læringsmiljø med afsæt i elever med autisme og deres behov for synlighed, organisering og struktur samt principper for undervisning, som alle elver profiterer af.

Vi skaber bæredygtige, vedvarende og pædagogiske miljøer for alle. Et miljø der kan lade sig gøre, for det er bygget op omkring et tværfagligt samarbejde. Et samarbejde der udvikler hensigtsmæssige strategier i og omkring klassen, så det netop bliver den trygge rede (NEST), hvor alle elever kan lære og udvikle sig fagligt og socialt.

NEST klassens rammer

I NEST klassen går der som udgangspunkt i 0. klasse 4-5 elever med ASF og 12 distriktselever. Distriktspladserne i klassen fordeles  på lige vilkår som til skolens øvrige klasser. Frem til 9. klasse kan der udvides både med elever der har ASF og distriktselever. Antallet af elever i en Nest klasse kan komme op på ca. 24. Udvidelsen af NEST klasser sker på baggrund af pædagogiske og faglige overvejelser og med stort fokus på dynamikken i klassefælleskabet.

Nest klassen er kendtegnet ved en indretning, der understøtter elevernes behov for struktur og differentiering. Nest klassens elever benytter samme udearealer som vores andre aldersvarende elever.

Nest klassen har de nødvendige ressourcer, der bl.a. betyder, at undervisningen altid varetages af to medarbejdere - lærere og/eller pædagoger. Kompetenceudviklingen er understøttet af ressourcepersoner fra Slagelse Kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR). Elevernes faglige og sociale udvikling følges tæt af skolens ledere, faglige konsulenter i dansk og matematik og inklusionsvejleder.

Social Læring

Som et ekstra element i Nest er faget "social læring". Social læring tager sit afsæt i 8 kerneudfordringer, som elever med ASF kan have ekstra svært ved at navigere i.

Som udgangspunkt er social læring målrettet elever med ASF, men i takt med at vores elever udvikler sig, justerer vi undervisningen og rammen i social læring. Dette vurderes løbende på alle klassetrin, så alle elever får de bedste deltagelsesmuligheder i social læring og i klassefælleskabet. Derfor vil der i nogle klasser være social læring, hvor der både deltager elever med ASF og distriktselever.

I social læring øver vi sociale kompetencer i det mindre fælleskab, hvorefter dette implementeres og viderebearbejdes i fælleskabet i klassn. Social læring er organiseret i følgende fem temaer fordelt på et år:

  • Min plads i gruppen
  • Forstå verden omkring mig
  • Forstå og udtrykke følelser
  • Interaktion med klassekammerater
  • Året der gik og året der kommer

Udbytte for alle

Man kan sætte spørgsmålstegn ved om en struktureret skolegang gavner alle børn. Eller sagt på en anden måde, vil vores elever kunne klare sig i den virkelige verden, hvis vi "pakker" dem for meget ind med strukturer og forudsigelige dage?

Erfaringerne fra bl.a. Århus Kommune er, at strukturen virker mere frisættende end hæmmende. 

Vores elever udgør en mangfoldighed. Nogle indskolingsbørn er altid gode til fx at:

  • Sætte sig på deres plads og gøre sig klar til undervisningen efter pause
  • Huske hvad den voksne siger uden at skulle mindes om det eller at kunne se opgaven
  • Starte på en opgave og arbejde med den uden at lade sig forstyrre og selv forstyrre andre
  • Få overblik over og opdele en opgave i mindre enheder

Alle elever har fra tid til anden brug for støtte for at kunne mestre og udvikle ovenstående. Hvis vores elever bruger for meget af deres energi på at finde ud af, hvordan de skal klare en opgave, så er der ikke meget energi tilbage til opgavens indhold. Med NEST får vi netop fokus på, at elevernes energi skal gå på det faglige indhold. Følgeforskningen fra Århus har vist, at eleverne udviser stor mangfoldighed i deres opgaveløsning, når de netop får mulighed for at bruge deres energi rigtigt. Strukturen bliver på den måde frisættende i stedet for hæmmende.

Forældremøde

Til forældremødet i august/september deltager alle Nest klassens forældre. Som forældre har I et fælles ansvar med skolen både for hele klassen og alle klassens elever. Jo bedre hver enkelt elev trives, jo stærkere fælleskaber kan vi skabe sammen. 

Statussamtale

Forældre til elever med ASF kommer til tre skole-hjemsamtaler årligt, hvor klasseteamet vil være repræsentret og efter aftale/behov vil skolens ledelse, inklusionsvejleder, PPR, skolerådgiver og sagsbehandler også blive indkaldt.

Skole/hjemsamtale

Hvert skoleår afholdes der en skole/hjemsaltale for alle elever i klassen, hvor eleven deltager sammen med forældre og klasseteamet. Der vil i særlige tilfælde være mulighed for afholdelse af ekstra skole-hjemsamtale(r), hvis dette er nødvendigt. Dagligdagskontakten foregår via Aula.