NEST

Programmet på Antvorskov Skole

”Hvis elever ikke lærer på den måde, vi underviser dem på,
så må vi undervise dem på en måde, så de lærer”

Ovenstående er den helt basale kerne for tilgangen, vi arbejder med i NEST. Hovedprincipperne bag NEST programmet er endvidere:

”Vores elever er mere ens, end de er forskellige”
”Alle elever har brug for god undervisning”

Når NEST er en del af Antvorskov Skole, udspringer det af en ambition om, at vi gennem specialpædagogisk viden og praksis kan styrke og udvikle den almene pædagogik både til gavn for vores elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og vores distriktselever. 

NEST klasser skal forstås som et læringsmiljø med afsæt i elever med autisme og deres behov for synlighed, organisering og struktur samt principper for undervisning, som alle elver profiterer af.

Vi skaber bæredygtige, vedvarende og pædagogiske miljøer for alle. Et miljø der kan lade sig gøre, for det er bygget op omkring et tværfagligt samarbejde. Et samarbejde der udvikler hensigtsmæssige strategier i og omkring klassen, så det netop bliver den trygge rede (NEST), hvor alle elever kan lære og udvikle sig fagligt og socialt.

NEST klassens rammer

I NEST klassen går der som udgangspunkt 4 elever med ASF og 12 distriktselever. Er man forældre til en distriktselev og ikke ønsker sit barn i en NEST-klasse, skal man aktivt vælge det fra ved indskrivning efter, at Center for Skole har bekræftet, at ens barn er optaget på skolen. Ved 4. og 7. klassetrin udvides med 2 elever med ASF og 2 distriktselever.

NEST klassen er kendetegnet ved en særlig indretning der understøtter elevernes behov for struktur og differentiering. NEST klassens elever benytter samme udearealer som vores andre alderssvarende elever.

Klassen har de ekstra ressourcer, hvilket bl. a. betyder, at undervisningen altid varetages af to medarbejdere - lærere og/eller pædagoger. Kompetenceudviklingen er understøttet af ressourcepersoner fra Slagelse Kommunes Pædagogiske Udviklings Center (PUI). Elevernes faglige og sociale udvikling følges tæt af skolens ledere, faglige konsulenter i dansk og matematik og NEST inklusionsvejleder.

Social Læring

Som et ekstra element har elever med ASF "Social læring", som et særskilt fag fra undervisningen. Social læring tager sit afsæt i de kerneudfordringer, som elever med ASF kan have ekstra svært ved at navigere i.

I takt med at vores elever udvikler sig, justerer vi undervisningen og rammen i social læring. Dette vurderes løbende på alle klassetrin, så alle elever får de bedste detalgelsesmuligheder i social læring og i klassefællesskabet. Derfor vil der i nogle klasser være social læring, hvor der både er elever med ASF og distriktselever.

I social læring øver vi sociale kompetencer i et fællesskab bestående af elever med ASF, hvorefter de implementeres og viderearbejdes i fællesskabet i klassen. Social læring er organiseret i følgende fem temaer fordelt på et år:

 • Min plads i gruppen
 • Forstå verden omkring mig
 • Forstå og udtrykke følelser
 • Interaktion med klassekammerater
 • Året der gik og året der kommer

Udbytte for alle

Man kan sætte spørgsmålstegn ved om en struktureret skolegang gavner alle børn. Sagt på en anden måde - vil vores elever kunne klare sig i den virkelige verden, hvis vi "pakker" dem for meget ind med strukturer og forudsigelige dage?

Erfaringerne fra bl.a. Katrinebjergskolen i Århus er, at strukturen virker mere frisættende end hæmmende. 

Vores elever udgør en mangfoldighed. Nogle indskolingsbørn er altid gode til fx at:

 • Sætte sig på deres plads og gøre sig klar til undervisningen efter pause
 • Være stille, når de bliver bedt om det
 • Huske hvad den voksne siger uden at skulle mindes om det eller at kunne se opgaven
 • Hæmme impulser til fx at råbe eller måske slå, hvis de møder forhindringer på deres vej
 • Starte på en opgave og arbejde med den uden at lade sig forstyrre og selv forstyrre andre
 • Få overblik over og opdele en opgave i mindre enheder

Alle elever har fra tid til anden brug for støtte for at kunne mestre og udvikle ovenstående. Hvis vores elever bruger for meget af deres energi på at finde ud af, hvordan de skal klare en opgave, så er der ikke meget energi tilbage til opgavens indhold. Med NEST får vi netop fokus på, at elevernes energi skal gå på det faglige indhold. Følgeforskningen fra Århus har vist, at eleverne udviser stor mangfoldighed i deres opgaveløsning, når de netop får mulighed for at bruge deres energi rigtigt. Strukturen bliver på den måde frisættende i stedet for hæmmende.

Skole/hjemsamarbejde

Den daglige kontakt til skolens pædagogiske personale foregår primært gennem kommunikation via Aula.

Forældre Workshop

Er I forældre til et barn med ASF, er der mulighed for at deltage i forældreworkshops i løbet skoleåret. Formålet med forældreworkshops er, at forældre til børn med ASF i NEST klasserne får kontakt til hinanden og kan dele, opmuntre, støtte, udveksle viden, opmærksomheder og erfaringer i en ramme, som Slagelse Kommunes Pædagogiske Udviklings Center (PUI) og Antvorskov Skole sammen sætter op.

Forældremøde

Til forældremødet i august/september deltager alle klassens forældre. Som forældre har I et fælles ansvar for at skabe trivsel og tryghed for alle klassens elever. Jo bedre hver enkelt elev trives, jo stærkere fællesskaber kan vi skabe sammen.

Statussamtale

Forældre til elever med ASF kommer til tre statussamtaler årligt, hvor klasseteamet vil være repræsenteret og efter aftale/behov vil skolens ledelse, vores samarbejdspartner PUI, skolerådgiver og sagsbehandler også blive indkaldt.

En gang om året skal der tages stilling til, om eleven skal fortsætte sin skolegang i nuværende skoletilbud, hvilket finder sted ved skoleårets sidste statussamtale.

Skole/hjemsamtale

Hvert skoleår afholdes der skole/hjemsamtale, hvor elev og klasseteam deltager. Der vil i særlige tilfælde være mulighed for afholdelse af ekstra skole/hjemsamtale(r), hvis dette er nødvendigt.

SFO og klub

Morgen-SFO for 0.-4. årgang

Lokaler og aktiviteter i morgen-SFO'en er indrettet med henblik på at skabe en god start på skoledagen for alle børn. Man kan bl.a. spille brætspil, tegne, læse i en bog m.m. Et stillerum er til rådighed med henblik på at skabe rum og hensyn til de børn, som har behov for en forudsigelig og rutinepræget morgenstund. Derudover er der også tilknyttet et pauserum. Man kan ligeledes vælge at lege udendørs, dette foregår på legepladsen som ligger lige ude foran morgen-SFO'en. Et pædagogisk personale følger altid børnene for at kunne guide ved behov for dette.

SFO og klub

Efter skoledagen åbner SFO'en for 0.-2. årgang og klubben for 3.-7 årgang. Man kan læse mere om vores SFO og klubtilbud på skolens hjemmeside.