Forstyrrende adfærd, snyd og klageadgang

Retningslinjer ved prøverne

Før prøveafvikling informeres og indskærpes alle relevante klasser på Antvorskov skole retningslinjerne for prøverne. Det sker heldigvis meget sjældent – men opstår der episoder, hvor elever til trods for disse informationer forstyrrer eller snyder ved prøverne, gælder følgende retningslinjer. 

Konsekvenser ved forstyrrende adfærd 

En elev, der under prøveforløbet overtræder ordens- og prøvereglerne, kan af skolens leder bortvises fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde kan skolens leder nøjes med at give en advarsel. 

En elev der bortvises fra en prøve, skal tilbydes at aflægge en ny prøve i næstkommende prøvetermin. 

Hvad er snyd? 

Det er f.eks. snyd når

  • en elev afleverer en opgave, de ikke selv har lavet. 
  • en elev anvender dele af opgaver, de selv tidligere har afleveret, uden at angive det 
  • en elev skriver helt eller delvist af efter andre elever 
  • en elev anvender kilder uden at angive dem 
  • en elev anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler til at udarbejde en
    opgave 

Snyd er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver bortvist fra skolen. 

Snyd er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. 

Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. 

Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse. 

Snyd er også, hvis man får en anden til at lave opgaven for sig 

Konsekvenser ved at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (snyd) 

Hvis en elev under en skriftlig eller mundtlig prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig selv eller give en anden elev uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, skal eleven af skolens leder straks bortvises fra den pågældende prøve. 

Opstår der før, under eller efter en prøve formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig selv eller ydet andre hjælp, har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til skolens leder. Bliver formodningen bekræftet, og har handlingen fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen af prøvebesvarelsen, kan skolens leder: 

  • Bortvise eleven fra prøven
  • Beslutte, at prøvebesvarelsen bortfalder
  • Beslutte, at eventuelle karakterer bortfalder

Der tages straks kontakt til hjemmet, når ovenstående er bekræftet – dette vil ske både telefonisk og skriftligt. 

På Antvorskov skole tilbydes eleven som hovedregel at aflægge en ny prøve i jfr. retningslinjer om sygeprøver. Skriftlige sygeprøver afholdes herefter i prøveterminerne december/januar. Mundtlige sygeprøver kan afholdes i perioden fra torsdagen før sommerferiens begyndelse til den 10. september. 

Skolens leder kan dog træffe afgørelse om, at en elev, der ved gentagne lejligheder er udeblevet eller bortvist fra en prøve i et fag, herunder de obligatoriske prøver, ikke skal tilbydes en ny prøve i det pågældende fag. 

Klage i forbindelse med prøver

Klager over forhold ved folkeskolens prøver indgives af eleven eller forældremyndighedens indehaver til skolens leder. Klagen kan vedrøre prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner og bedømmelse af prøven. 

Klagen indgives senest to uger efter, at bedømmelsen eller afgørelsen er meddelt eleven. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke. 

Skolens leder træffer afgørelse om, hvorvidt klagen skal fremmes eller afvises som åbenbart grundløs. Afvisning af en klage skal være skriftlig og begrundet. Fremmes klagen, og vedrører denne bedømmelsen eller eksaminators og censors dispositioner, forelægger skolens leder klagen for eksaminator og censor eller ved skriftlige prøver for den beskikkede censor, der inden for en frist på to uger skal afgive en udtalelse. Lederen kan bestemme, at bedømmerne kan få en længere frist. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke. 

Skolens leder skal give klageren lejlighed til at komme med eventuelle bemærkninger til bedømmernes udtalelser inden for en frist på normalt 1 uge. 

Skolens leder træffer én af følgende afgørelser:

1) Tilbud om ombedømmelse af prøven.

2) Tilbud om omprøve.

3) At klageren ikke får medhold. 

Skolens leder kan kun træffe afgørelse om ombedømmelse eller omprøve, når der foreligger omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen. 

Ved afgørelse om omprøve skal skolens leder sikre, at prøven aflægges snarest muligt. 

Ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter. 

Hvis klagen resulterer i en ændret karakter, og hvis der er udstedt bevis, skal skolens leder sørge for, at beviset inddrages, og at der udstedes et nyt bevis. 

Lovgivning 

Der henvises til den fulde prøvebekendtgørelse: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211196 (nyt vindue)

 

Siden er sidst opdateret 26. juni 2020